Platba za neuznanou záruční reklamaci


Reklamovala jsem nový mobil, servis vadu neuznal, a chce po mně nyní zaplatit 700 Kč za prohlídku. Má na to právo?


Za běžných podmínek nemá obchod/servis právo účtovat Vám neuznanou reklamaci.

Záruční opravny mobilů často postupují odlišně (nikoli však správně): Sepíší reklamační protokol, ve kterém je uveden závazek zákazníka zaplatit za neuznanou reklamaci. Tento protokol dají zákazníkovi k podpisu a tím je pak zákazník povinen částku při zamítnutí reklamace uhradit. (Dvojí výhoda, že?)

Zákazník se může bránit už při podání reklamace nepodepsáním reklamačního protokolu.
Pro uplatnění reklamace na straně zákazníka nestanovuje zákon písemnou formu; naopak obchod je povinen písemně stvrdit převzetí reklamace. Odmítne-li obchod převzít reklamaci z důvodu, že zákazník nepodepsal protokol, jde o protizákonné jednání obchodu a to mohou postihovat inspekční orgány.

I v řípadě, že spotřebitel již reklamační protokol podepasal, není situace beznadějně prohraná a spotřebitel se může dovolat neplatnosti těch ustanovení (v dohodě), která jsou mu na újmu v porovnání s právy danými zákonem.
Tím, že spotřebitel vznese uvedenou námitku, jeho závazek platit za neuznanou reklamaci zaniká.


Odkaz na předpisy:
občanský zákoník

Vzorová odpověď ze dne 25. 8. 2011
zpět na seznam dotazů a odpovědí