Počítání času v občanském právu

Spotřebitelé se při uplatňování svých práv mohou setkat s otázkou počítání délky jednotlivých lhůt. Přestože je tato problematika podrobně řešena v Občanském zákoníku, č. 40/1964 Sb., nelze ji označit za obecně známou.

§ 122, odst. 1 Občanského zákoníku stanoví: „Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní."

Příklady pro lhůtu určenou počtem dní:
  • Zákazník koupí potravinu v úterý 8. 1. Prvním dnem zákonné osmidenní záruční doby je 9. 1., poslední den pak středa 16. 1. Je bezpředmětné, zda zákazník nakoupil 8. 1. v 7 hodin nebo ve 22 hodin.
  • Zákazník uplatní reklamaci v úterý 28. 5.. Reklamační oprava má být hotova do 30 dnů. První den lhůty je 29. 5.; do května patří 3 dny a do června 27 dnů. Reklamace musí být vyřízena nejdéle ve čtvrtek 27. června do půlnoci.
§ 122, odst. 2 Občanského zákoníku stanoví: „Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje s dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední den."

Příklady pro lhůtu určenou počtem týdnů, měsíců nebo roků:
  • Pošta má na vyřízení reklamace 1 měsíc (tedy ne 30 dnů). Reklamace podaná v úterý 12. 2. má být vyřízena nejdéle v úterý 12. 3.; reklamace podaná v pátek 12. 7. má být vyřízena nejdéle v pondělí 12. 8.; reklamace podaná v úterý 12. 11. má být vyřízena nejdéle ve čtvrtek 12. 12.
  • Není rozhodující, že únor, červenec a listopad mají různou délku. Pokud by poštovní reklamace byla podána ve čtvrtek 31. 1., je poslední den lhůty k vyřízení čtvrtek 28. 2. (31. 2. neexistuje) a ne počátek března.
§ 122, odst. 3 Občanského zákoníku stanoví: „Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den."

Příklad

Zvíře bylo prodáno v sobotu 12. 3. 2011. Poslední den zákonné šestitýdenní záruky by připadal na 23. 4. 2011 - tento den je však sobota, 24. 4. je neděle a 25. 4. 2011 je svátek, velikonoční pondělí. Poslední den, kdy lze uplatnit reklamaci zvířete je až 26. 4. 2011.


Prekluze a promlčení

Prekluze je propadnutí práva. Během stanovené lhůty musí být právo uplatněno u dlužníka (u osoby, která má nějakou povinnost), po uplynutí této lhůty právo zcela zaniká.
Jde o případy uplatnění záruky v záruční době, o uplatnění náhrady nákladů reklamace do jednoho měsíce, o možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na zájezdní prezentaci do 7 dnů, o uplatnění náhrady škody za odcizený kabát v restauraci do 15 dní a pod. Po uplynutí prekluzní lhůty neuplatněné právo zcela zaniká.
Promlčení určuje dobu, ve které je možno právo uplatnit k vymáhání u soudu.
  • Dluh z titulu peněžní půjčky nemůže prekludovat (není co u koho uplatnit, není třeba dluh přihlašovat), dluh se ale může promlčet.
  • Zákazník zakoupí věc, na které se projeví vada. Zákazník musí uplatnit reklamaci nejpozději v poslední den záruční doby, jinak definitivně ztrácí reklamační práva. Pokud obchod reklamaci neuzná, může zákazník během následujících tří let, tedy v průběhu promlčecí doby podat proti obchodu žalobu o uznání reklamace; spor však nemusí být v téže době rozsouzen. Zákazník může podat žalobu i později a může spor i vyhrát, ale uplatní-li žalovaný námitku promlčení, musí k ní soud přihlédnout a žalobu zamítnout.

Prodlení

Prodlení dlužníka je asi nejběžnější formou prodlení. Následně může být dlužník sankcionován, nejčastěji úrokem z prodlení.
Mimo toho je možné i prodlení věřitele. K tomu dojde, když věřitel nepřevezme nabízené plnění.
Příklady
  • Po reklamaci vyřízené ve prospěch spotřebitele obchod nevrátí kupní cenu věci. Obchod - dlužník je v prodlení a zákazník může uplatnit požadavek na úroky z prodlení.
  • Po reklamaci vyřízené ve prospěch spotřebitele zákazník nepřevezme kupní cenu věci, která mu byla reklamací přiznána. Zákazník - věřitel je v prodlení a nemůže uplatnit požadavek na úroky z prodlení.
  • Zákazník si po dobu 35 dnů nepřevezme věc z reklamační opravy. Zákazník - věřitel je v prodlení a nemůže uplatňovat odstoupení od smlouvy za dobu delší než 30 dnů.

Roman Janda, ZSOS
29. 8. 2011zpět na seznam článků