Vymáháme pohledávku - 1. díl

Upomínky, dohoda, soudní řízení

V tomto a následujícím článku se seznámíme s postupem, jak vymoci své pohledávky.

Někdo nám dluží.
Může jít o nevrácenou půjčku, nezaplacenou splátku z půjčky, nezaplacený nájem, nevrácené peníze z reklamace, nevrácené peníze po odstoupení od smlouvy atd. Může jít také o nevrácenou věc, o zakoupenou a nevydanou věc.

Předně si ujasníme pojmy:
Na jedné straně je věřitel, ten má pohledávku, někdo věřiteli něco dluží.
Na druhé straně je dlužník, ten má dluh neboli závazek, dluží věřiteli.

Upomínka
Je slušné dlužníka o vyrovnání dluhu upomenout. Není to však zákonná povinnost.
V případě, že se rozhodneme dlužníka upomenout, není proto nutné posílat dopis doporučeně a upomenutí dokládat.
I naopak, jsme-li my dlužníkem, není nejlepší postup se spolehnout na doručení upomínky.

Dohoda - splátkový kalendář
Pokud náš dlužník svůj dluh uznává, ale není solventní, je možné s ním písemně sjednat splátkový kalendář. V takovém přépadě je vhodné sjednat, že při nezaplacení jedné ze splátek se stává splatným celý dluh (§ 565 ObčZ).

Žaloba
Je-li dlužník v prodlení (to je den po splatnosti dluhu) lze se splnění dluhu domáhat žalobou.
Upomínání dlužníka nebo sjednání splátkového kalendáře je jen věcí naší slušnosti a dobré vůle, vzájemných dobrých vztahů. Není to naší povinností.
Není poviností ani věřitele a ani dlužníka být u soudu zastoupen advokátem.
U soudu se pak obě strany nazývají žalobce (zpravidla věřitel) a žalovaný (zpravidla dlužník).
Za podání žaloby zaplatí žalobce soudní poplatek. Ten činí 5 % s částky sporu (počítené bez úroků a smluvních pokut), minimálně však 1000 Kč. Soudní poplatek menších částek se vylepuje v kolkových známkách na žalobu.
Žaloba se adresuje okresnímu soudu podle místa bydliště nebo sídla dlužníka.
Každé řízení u soudu má spisovou značku formátu 00 XX 0000 / 2011. Tu je nutno uvádět v každém podání zaslanému soudu.

Žaloba může mít dvojí význam:
1. Naše pohledávka je sporná. My máme důvody, proč ji uplatňovat, dlužník má neméně vážné důvody, proč pohledávku popírat.
2. Pohledávka je nesporná, bez odsuzujícího rozsudku ji však nelze úřední cestou vymoci.

Žaloba o peníze
Pokud máme peněžní pohledávku nemusí vůbec dojít k jednání u soudu.
Žalobu o peněžní částku soud vyřídí korespondenčně. Na základě žaloby soud zašle žalovanému tzv. platební rozkaz. V něm se žalovanému ukládá zaplatit požadovanou částku a nebo podat odpor (ne odvolání). Nepodá-li žalovaný ve lhůtě 15 dnů odpor, má platební rozkaz stejné účinky jako rozsudek.

Včasným a správným podáním odporu žalovaným se platební rozkaz zruší a soud nařídí jednání.

Soudní jednání
Jednání nařizuje soud poté, co žalovaný podá odpor proti platebnímu rozkazu. Soud nařídí jednání také, pokud předmětem dluhu je nepeněžitý závazek (např. zadržovaná věc).
K jednání obdrží od soudu žalobce i žalovaný písemné předvolání.
Způsob chování při jednání je vyvěšen před každou jednací síní - "Poučení pro osoby vstupující do jednací síně". Taktéž je zde vyvěšen i časový rozvrh všech jednání pro konkrétní den.
Při soudním jednání sedí žalobce po soudcově pravici, žalovaný po soudcově levici.

Nakonec soud rozhodne.
Vynese rozsudek, jímž se žalobě plně nebo z části vyhovuje a nebo se žaloba v celém rozsahu zamítá. Zároveň soud rozhoduje i o náhradě soudních nákladů.

Odvolání
Po doručení rozsudku se může kterýkoli účastník odvolat.
V odvolacím řízení u krajského soudu lze uplatňovat jen ty důkazy, které byly uplatněny u okresního soudu. Nelze si "schovávat trumfy v rukávu".
Pokud se nikdo z účastníků neodvolá, je rozsudek pravomocný.

Nakonec
Skončil-li případ neodporovaným platebním rozkazem, má žalovaný povinnost zaplatit uvedené částky ve lhůtě 15 dnů od doručení platebního rozkazu.
Skončil-li případ pravomocným rozsudkem, má žalovaný povinnost zaplatit do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

Ivan Urban a Roman Janda, ZSOS
zpět na seznam článků