Kdy se reklamace považuje za vyřízenou?

Je reklamace vyřízena okamžikem, kdy se opravené zboží vrátí do prodejny? Oznámením spotřebiteli? Příchodem spotřebitele do prodejny?

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy a nebo chtít vyměnit vadnou věc za novou v případě, že vada na věci je neodstranitelná.
Za neodstranitelnou se považuje také vada která se opakuje, za neodstranitelné se považuje výskyt více vad. A za neodstranitelné vady se považuje také nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů (popřípadě jiné delší lhůtě, kterou spotřebitel podnikateli povolil).

Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v § 19, odst. 3 uvádí:
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Praxe různých podnikatelů je různá: Někdo spotřebiteli zavolá nebo napíše mail, někdo nechá vše být a čeká, až si spotřebitel pro reklamaci přijde.

Spotřebitel Z.J. reklamoval v prodejně TESCO STORES ČR a.s. počítač s nákupní cenou 34 990 Kč.
Prodávající měl na reklamačním listu k dispozici adresu spotřebitele i jeho telefonní číslo. Poté, co se počítač vrátil ze servisu, prodávající spotřebitele nijak neinformoval. Spotřebitel přišel k prodávajícímu pro počítač po 34 dnech. Zde prodávající spotřebiteli reklamaci zamítl.

Spotřebitel namítl, že prodávající reklamaci nevyřídil v zákonné lhůtě 30 dnů a že ji vyřídil (zamítl) až třicátý čtvrtý den, tedy pozdě. Na základě toho spotřebitel odstoupil od smlouvy a dožadoval se vrácení peněz.

Spor obou stran skončil u soudu: Okresní soud ve Zlíně dal spotřebiteli za pravdu. Odvolací Krajský soud v Brně byl téhož názoru. Naposledy se případ dostal skrze dovolání prodávajícího až k Nejvyššímu soudu ČR: Ten dal zapravdu soudu okresnímu i krajskému.
(Spisová značka: 33 Cdo 3228/2009)
Žalovaný prodávající již v průběhu odvolacího řízení namítal, že zákon mu výslovně neukládá povinnost aktivné informovat spotřebitele o výsledku reklamace.
Soud byl názoru, že "vyřízení reklamace" v sobě zahrnuje i vyrozumění o výsledku reklamace. Tím, že žalovaný prodávající sdělil osobně spotřebiteli výsledek reklamace a odůvodnění až po uplynutí 30. dne, nevyřídil prodávající reklamaci včas a spotřebitel odstoupil od smlouvy oprávněně.

Nejvyšší soud se mimo jiné zabýval i jazykovou stránkou věci.
Při komplexním posouzení dospěl k názoru, že slovo "vyřídit" znamená, že se k záležitosti netřeba vracet.
Proto rozhodnutí o zamítnutí reklamace, které není sděleno spotřebiteli, není "vyřízením" reklamace.

"Lze uzavřít, že stanoví-li zákon lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace", říká v závěru svého odůvodnění Nejvyšší soud.

Ivan Urban, Roman Janda, ZSOS

Znění rozsudku zde.


zpět na seznam článků