dTEST obstál u Ústavního soudu

Časopis dTEST obhájil svůj článek "Víte co pijete?" ve sporu s výrobcem Karlovarské minerální vody a.s.

Časopis dTEST v čísle 10/2009 otiskl srovnání vybraných minerálních vod. Laboratorní výsledky doprovodil svým komentářem. Právě stanovisko časopisu se stalo předmětem soudního sporu: Výrobce jedné z minerálek, Karlovarské minerální vody a.s. se ohradil "na několika frontách" proti vyhodnocení a komentáři laboratorních rozborů a dožadoval se omluvy.

Časopis označil vodu Aquila Aqualinea, která ze srovnávaných vod měla nejvyšší obsah sodíku (19,73 mg Na/l z povolených 20,00 mg/l), symbolem výstražného trojúhelníku. Vedle toho zde časopis opatrně okomentoval přítomnost cizorodých organických látek názorem, že mohlo v jednom případě dojít ke kontaminaci z obalu, v jiném případě mohl být zdroj kontaminace z technologické závady.
Nakonec komentář se pozastavoval i nad skutečností, že ve vodě nebylo nalezeno železo, ačkoli na etiketě není uvedeno odželeznění.

Prvoinstanční Městský soud v Praze u žaloby podané Karlovarskými minerálními vodami na časopis dTEST ze šesti bodů žalobního petitu třem bodům vyhověl a tři body zamítl.
Odvolací Vrchní soud v Praze byl z poloviny odlišného názoru a zamítl všechny body žaloby.
Dovolání Karlovarských minerálních vod k Nejvyššímu soudu mělo (administrativní) vadu a NS proto dovolání zamítl bez vyjádření se k meritu věci.

Žalobce Karlovarské minerální vody podal proti rozsudkům soudů stížnost k Ústavnímu soudu.
Ústavní soud kauzu posoudil a ústavní stížnost zamítl.
Své stanovisko odůvodnil zejména tím, že nejde o vyjádření konkurenčního podnikatele, ale jde o názor sdružení založeného k ochraně spotřebitelů. Zde je obrácený úhel pohledu, než jaký je v konkurenčním boji. Zdůraznil, že spotřebiteli, tedy laikovi je zapotřebí výsledky slovně vyhodnotit, neboť spotřebitel nemá znalosti na to, aby si sám vyhodnotil neokomentovaný laboratorní protokol.
ÚS shledal regulérním vyznačit výstražným trojúhelníkem tu z minerálních vod, která má nejvyšší obsah sodíku mezi všemi srovnávanými vodami, byť obsah nepřekračuje povolenou mez.


Plné znění nálezu ÚS je dostupné na stránce http://nalus.usoud.cz pod spisovou značkou I. ÚS 3819/14

zpět na seznam článků