Hromadná přeprava osob

1. díl - orientace v předpisech

Předpisy pro hromadnou dopravu osob vlakem, autobusem, tramvají a podobně jsou dost složité. Tento článek si neklade za cíl poreferovat o všech právech a povinnostech, ale předevěím uvést, co se nechá kde nalézt.


Zákony

Hromadná doprava osob je dost specifická tím, že ji upravují tři zákony.
Občanský zákoník definuje přepravní smlouvu jako jeden z několika smluvních typů. Dále zákon 111/1994 o silniční dopravě upravuje autobusovou přepravu a spolu s ním zákon 266/1994 Sb. o drahách upravuje přepravu vlakem, lanovkou, tramvají, ale i trolejbusem.

Dalšími předpisy, které upravují hromadnou dopravu jsou vyhláška ministerstva dopravy 175/2000 Sb. - přepravní řád, dále smluvní přepravní podmínky a tarify vydávané jednotlivými dopravci a také cenový věstník vydávaný ministerstvem financí (naposledy č. 13/2009)

Zákon o silniční dopravě většinou obsahuje - ze spotřebitelského hlediska - poměrně nezajímavá ustanovení o vztahu mezi dopravním úřadem a dopravcem, ustanovení o podmínkách udělení licence. Ale také třeba pokuty udělované dopravci za nedodržování podmínek.
Pokud například cestující upozorní dopravce na chybějící nebo poškozený zastávkový jízdní řád, nejde o kverulantství, ale o dobrou službu dopravci poskytnutou.


Co naopak je spotřebitelsky zajímavé, jsou následující povinnosti:

Povinnosti dopravce

 • vydat a zveřejnit jízdní řád, tarif, smluvní přepravní podmínky,
 • označit vozidlo cílovou zastávkou a - mimo městské dopravy - výchozí zastávkou,
 • zřídit a udržovat zastávkový označník, uvést název zastávky a vyvěsit jízdní řád.
Zákon zde definuje nejdůležitější vztahy
„pověřená osoba" - je řidič, průvodčí a osoba vybavená odznakem nebo průkazem (zpravidla revizor, dozorčí, výpravčí ap.). Tato pověřená osoba může z přepravy vyloučit cestujícího, jeho věc nebo zvíře a nebo je vůbec nepřipustit k přepravě, může také ukládat cestujícím přirážky za neprokázání se jízdenkou a za porušování přepravních řádů

Povinnosti cestujícího

 • dodržovat přepravní řád (vyhlášku ministerstva dopravy), smluvní přepravní podmínky (vydané dopravcem) a tarif (tj. zaplatit jízdné popř. další poplatky),
 • neprokáže-li se cestující jízdním dokladem (jízdenkou nebo průkazem na bezplatnou přepravu, kterým je např. občanský průkaz důchodce, průkaz soudce ÚS...), zaplatit přirážku do výše 1000 Kč a jízdné, v případě nezaplacení prokázat totožnost občanským průkazem, pasem, řidičským průkazem, a v mezním případě vyčkat příchodu policie či na policii dojít na lustraci.
 • Poruší-li cestující přepravní řád nebo neuposlechne-li pověřenou osobu zaplatí přirážku do výše 1000 Kč.

Oba tyto zákony - silniční i o drahách - nejsou pro cestujícího příliš konkrétní, jsou zde jen skutečně nejzákladnější pravidla, a oba zákony pak přesouvají obecnou úpravu přepravy do vyhlášky ministerstva dopravy - do přepravního řádu.


Přepravní řád

- je vyhláška 175/2000 Sb. ministerstva dopravy a je platná společně pro veřejnou hromadnou dopravu silniční i drážní.
Zde se stanoví obecné vztahy mezi dopravcem a cestujícím, zde již konkrétněji obecná pravidla přepravy, poměrně dopodrobna rozvedená. I přesto nelze definovat všechna pravidla plošně celostátně. V případech, kdy je zapotřebí respektovat místní specifika, odkazuje přepravní řád na smluvní přepravní podmínky vydané dopravcem.
Přepravní řád se skládá z části pro přepravu osob a z části pro přepravu zavazadel.

V přepravním řádu v „osobní" části pak nalezneme konkrétně práva a povinnosti dopravce a cestujícího. Přepravní řád upravuje prodej jízdenek, místenek a dalších služeb, určuje podmínky platnosti jízdních dokladů (jízdenek nebo jiných dokladů), určuje právo na sezení, rezervaci míst, vyhrazení míst. Přepravní řád dále řeší přepravu některých druhů cestujících a věcí, jakými jsou invalidé a invalidní vozíky, děti, dětské kočárky, živá zvířata a jízdní kola.

Dopravce je povinen zejména
Informovat cestující o tarifu, smluvních přepravních podmínkách a o jízdních řádech, zajistit předprodej jízdenek, vydávat tzv. zpožděnky, udržovat čistotu, klid a pořádek ve vozidle, neobtěžovat cestující vestavěnou audiovizuální technikou, používat pohodlná vozidla přiměřeně délce cesty.

Cestující je povinen zejména
Nastoupit s jízdenkou nebo si ji neprodleně zakoupit, uvolnit vyhrazené místo nebo místo rezervované místenkou.
Cestující nesmí nastupovat do vozidla prohlášeného za již obsazené, bezdůvodně zvonit na řidiče, kouřit v nekuřáckém voze a v jiných prostorách (nástupiště, čekárny), poškozovat vozidlo, brát sebou do vozidla zavazadla s nepovoleným obsahem.

V přepravním řádu v „zavazadlové" části
Zde přepravní řád (vyhláška MD) rozděluje zavazadla do tří skupin
 • Ruční zavazadlo je drobné zavazadlo nedosahující stanovených rozměrů (nejčastěji do 20x30x50), zpravidla tašky, kufříky ap., a jeho přeprava je bezplatná
 • Spoluzavazadlo se od ručního zavazadla liší jen většími rozměry a zpoplatněním jeho přepravy.
  Ruční zavazadlo i spoluzavazadlo si cestující přepravuje sám.
 • Cestovní zavazadlo přebírá k přepravě dopravce, přepravuje jej v odděleném prostoru, a na přepravu cestovního zavazadla se uzavírá samostatná smlouva podmíněná přepravou cestujícího.
 • Zásilka je předmět odeslaný ve výchozí stanici jednou osobou a převzatý ve své cílové stanici jinou osobou, je to obdoba poštovního balíku.
Přepravní řád určuje, které věci nelze přepravovat (nabité zbraně, výbušniny, jedy, žíraviny, radioaktivní nebo infekční látky, zavazadla nad 50 kg) a které lze přepravovat s omezeními (topný plyn, topný nafta, akumulátor).

Přepravní řád upravuje přepravu zvířat, v zásadě povoluje přepravu drobných zvířat ve schránkách, a beze schránky přepravu psa. Na druhé straně za určitých podmínek nevylučuje ani možnost přepravit koně.

A jsou také zde pravidla pro podej, výdej, nevyzvednutí nebo ztrátu cestovních zavazadel a zásilek.

Odkaz na smluvní přepravní podmínky
Přepravní řád neurčuje všechny podmínky přepravy do posledních detailů. V řadě případů odkazuje na místní úpravu, na smluvní přepravní podmínky vydané dopravcem, popřípadě na tarif.
Ve smluvních přepravních podmínkách stanovuje dopravce výši přirážky za nepředložení jízdenky při kontrole („jízda načerno") a výši přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek. (nevhodné chování).
SPP mohou určit některé náležitosti jízdenek, možnost nástupu bez předem zakoupené jízdenky, podrobnosti prodeje jízdenek a místenek, rezervační podmínky, některé podmínky přepravy dětí, dětských kočárků, invalidů a invalidních vozíků. SPP dále mohou určit podrobnosti týkající se přepravy zavazadel, mohou omezit nebo vyloučit přepravu zavazadel nebo psů.


Roman Janda, ZSOS


Ostatní články z řady:
1. díl - předpisy v dopravě
2. díl - přepravní kontrola
3. díl - zlevněné jízdné (mimo MHD)
4. díl - zlevněné jízdné (v MHD)zpět na seznam článků