Hromadná přeprava osob

2. díl - přepravní kontrola

Pokračujeme v našem seriálu o hromadné přepravě osob. Druhý článek se bude týkat přepravní kontroly.

V mnohých informacích zveřejňovaných spotřebitelskými sdruženími se uvádí, že ochranky obchodů nemohou kupujícího omezovat, legitimovat, že nejsou k takovým činnostem oprávněny, že pracovníci ochranky mají vůči kupujícím v marketu stejné pravomoci, jako má třeba místní zahradník. V dopravě je situace odlišná.
Revizor není „bezzubý" pracovník ochranky v tomto smyslu, je tzv. pověřenou osobou a zákon mu dává za určitých podmínek právo legitimovat cestující. Revizor nepotřebuje k zjištění totožnosti cestujícího policejní asistenci, to oprávnění má on sám.
Někteří revizoři se prokazují odznakem, jiní se prokazují průkazem. V zásadě cestující nemá nárok k předloženému odznaku vyžadovat navíc průkaz.

Přepravní kontrola

odznak revizora Dopravních podniků města Plzně

Ale začněme od začátku. Cestující musí mít jízdenku již při nástupu do vozu (a popřípadě na ní vyznačit počátek jízdy) a nebo si ji neprodleně po nástupu zakoupit u řidiče, průvodčího nebo v automatu.
Je celkem známo, že v městské hromadné dopravě velkých měst (např. v Praze, Plzni nebo Brně) revizoři kontrolují cestující, zda mají jízdenky či zda si někdo z nich nevylepšuje rodinný rozpočet neplacením jízdného.


odznak revizora ČSAD n.p.

Je ale méně známo, že revizoři chodí i na linkových nebo dálkových autobusech (na linkách typu ČSAD). I zde musí mít cestující jízdenku od nástupu až do výstupu. Nejedná se prvotně o kontrolu cestujících (málokdo do vozu nastoupí zadními dveřmi nebo vletí oknem), ale převážně o kontrolu řidiče. V některých místech bývají zvyklosti, že např. cestující místo patnáctikorunového jízdného dá řidiči deset korun bez vydání jízdenky. Nebo řidič pod různými výmluvami jízdenku nevydá (toho jsem byl osobně svědkem, kdy řidič nevytiskl ze strojku nic čtvrtině cestujících včetně mne).
Vedle toho revizoři ČSAD kontrolují i cestující - zda si nekupuje jízdenku na kratší trať, než po jaké skutečně jede, zda cestující se slevou dodržuje podmínky pro poskytnutí slevy, zda nemá padělané jízdní doklady. Ale revizoři kontrolují i další skutečnosti - nedodržování jízdního řádu, nezastavení cestujícímu na zastávce, kontrolují také vyvěšení jízdních řádů a názvu zastávky na označníku a plnění dalších povinností, které dopravci ukládá zákon.

odznak revizora ČD

Podobná situace jako v autobusové dopravě je i na železnici.


Kdy cestující „jede načerno?"
 • Nemá jízdní doklad (jízdenku) nebo má jízdní doklad (jízdenku) a nepředloží jej
 • Má neplatný jízdní doklad nebo neplatný průkaz na poskytnutí slevy:
  • cestující nedodržel podmínky pro použití jízdenky nebo slevového průkazu;
   jízdenku či průkaz nelze odebrat
   (např. sleva se žákovským průkazem na jiné trase, než do školy, jízda s měsíční jízdenkou v jiném tarifním pásmu, než na které jízdenka je)
  • nejsou vyplněny předepsané údaje
   jízdenku nelze odebrat
   (např. není opsáno číslo kmenového listu na časový kupón)
  • jízdenka je používána bez vyžadované fotografie
   jízdenku lze odebrat
  • je poškozen, že z něho nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu
   jízdenku lze odebrat
   (např. jízdenka je roztrhaná, popsaná, vypraná, je do ní zabalená žvýkačka)
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo jsou pozměněny
   jízdenku lze odebrat
   (padělky, ale také např. využívání studentských slev po mimořádném dřívějším ukončení studia)
  • je použit neoprávněnou osobou
   jízdenku lze odebrat
   (např. zapůjčení měsíční jízdenky MHD kamarádovi, aby nemusel „štípat lístek")
  • uplynula doba jeho platnosti
   jízdenku lze odebrat
   (např. použití měsíční jízdenky MHD bez platného časového kupónu, hodinová jízdenka po 1 hodině)
  • nejde o originál
   jízdenku lze odebrat

Zopakujeme si, že jízdní doklad je buď
 • jízdenka (např. „štípací", od řidiče či průvodčího, z nádražní pokladny, měsíční nebo roční časová, popř. k tomu zároveň i žákovský průkaz na slevu) nebo
 • doklad prokazující právo na bezplatnou přepravu (občanský průkaz důchodce nad 70 let v MHD, služební průkaz pracovníka drážního úřadu; tyto nejízdenkové jízdní doklady revizor odebrat v případě neplatnosti nesmí).
K přepravní kontrole nepatří jen kontrola jízdenek, ale také kontrola slušného chování.
Cestující nesmí zejména kouřit ve voze, na zastřešených nástupištích, v čekárnách, mluvit za jízdy s řidičem, za jízdy otevírat dveře, nastupovat do plně obsazeného vozu, bezdůvodně zvonit na řidiče, chovat se hlučně, znečišťovat nebo poškozovat vozidlo nebo jiná zařízení, brát do vozu nebezpečné látky. Cestující musí uvolnit rezervované místo cestujícímu s místenkou, stejně jako místo vyhrazené pro cestující s dětmi nebo pro invalidy.

průkaz revizora Autobusy Karlovy Vary Dále zopakujme, že pověřená osoba je
 • řidič (v uniformě nebo s označením jména dopravce - např. našpendlená vizitka nebo výšivka na oděvu),
 • průvodčí (v uniformě nebo s označením jména dopravce),
 • revizor (s odznakem nebo s průkazem) a
 • jiné osoby, např. dozorčí nástupiště, přepravní manipulant, výpravčí (s odznakem nebo s průkazem).
Všechny tyto osoby jsou oprávněny kontrolovat jízdenky, kontrolovat chování cestujících, dávat cestujícím pokyny směřující k zajištění bezpečnosti a zajištění plynulosti dopravy.

Někteří dopravci sepisují s cestujícím bez jízdenky písemný záznam. Zde je situace podobná jako u sepisování reklamačního protokolu v obchodě - není povinností cestujícího takový záznam podepsat. I když sepsání záznamu ukládají cestujícímu některé smluvní přepravní podmínky, nejsou k tomu zmocněny vyšším právním předpisem a účinnost tohoto ustanovení je přinejmenším pochybná.
Pokud se cestující rozhodne záznam podepsat, měl by si jej předtím pozorně přečíst a popřípadě v něm vyznačit své stanovisko.

Co v případě, kdy se „přistižený" cestující cítí být v právu, kdy je revizorem obviněn neprávem?
Spustit na mobilním telefonu nahrávání (pokud tu funkci má), informovat revizora o započatém nahrávání vzájemné diskuse a stručně do záznamu zrekapitulovat uplynulou konverzaci. Či alespoň přizvat svědka, který do jednání nebude zasahovat.
Vyžádat si ukázání/sdělení čísla odznaku revizora.
Na místě zdokumentovat technickou poruchu zařízení dopravce (chybný čas nebo pásmo označovacího strojku apod.)
Zdokumentovat místo a čas kontroly (např. zpoždění spoje a tím několikaminutové překročení času platnosti jízdenky)
Za odebranou jízdenku nebo průkaz na slevu vyžadovat písemné potvrzení, ve kterém je jízdenka dostatečně identifikována.
Nenechat si odebrat jízdenku, kterou je zakázáno odebrat (viz výše).
Vyznačit v písemném zápisu o kontrole nesouhlasné stanovisko a jeho důvod. Převzít stejnopis zápisu o provedené přepravní kontrole.
Požádat spolucestující o kontakt na ně, zajistit si spolucestující jako svědky.
Neprodleně zaslat stížnost dopravci, podle potřeby s dopravcem písemně komunikovat.
Vyčkat doručení platebního rozkazu od soudu a neprodleně podat proti rozkazu odpor a při soudním jednání pak uhájit své právo.
Místo toho lze jednat aktivně a podat proti dopravci žalobu o určení neplatnosti pohledávky.


Revizor, průvodčí či řidič může cestujícího vyloučit z přepravy:
Cestujícího lze vyloučit z přepravy za podmínky, že nezaplatí jízdné nebo nezaplatí přirážku a nebo že přes upozornění nedodržuje přepravní řád („zlobí").
Pokud cestující přepravuje nepovolené zavazadlo (rozměrné, přes 50 kg, nebezpečné) a nebo nepovolené zvíře (psa bez náhubku, kozu), pak řidič či revizor nevylučuje z přepravy cestujícího, ale vylučuje věc nebo zvíře.
Vyloučením cestujícího je přepravní smlouva považována za splněnou. Cestující nemá nárok na vrácení neprojetého jízdného.

Upozornění pro provokatéry:
1. Je nepodstatné, zda cestující jízdenku má nebo nemá, je podstatné, zda ji ke kontrole předložil nebo nepředložil.
2. Jízda bez jízdenky a k tomu odmítnutí prokázání totožnosti může mít za následek uložení dvou přirážek (přirážka za nepředložení jízdenky a přirážka za porušení přepravního řádu - neprokázání totožnosti), tedy celkem do výše až 2000 Kč.
3. Cestující nemůže klást podmínky, za jakých jízdenku předloží - zejména pokud se revizor prokáže odznakem a cestující vyžaduje služební průkaz.

Poznámka:
Pokud text v článku „nesedí" na Vaše zvyklosti u Vašeho dopravce, je to proto, že předpisy platí zároveň pro jízdu v městské hromadné dopravě, pro jízdu vlakem i pro jízdu linkovým autobusem - tyto obecné předpisy proto nejsou rozpracované tak dopodrobna. Dopravcům je dána možnost poslední detaily doladit ve svých smluvních přepravních podmínkách. Proto ty rozdíly.

Roman Janda, ZSOS


Ostatní články z řady:
1. díl - předpisy v dopravě
2. díl - přepravní kontrola
3. díl - zlevněné jízdné (mimo MHD)
4. díl - zlevněné jízdné (v MHD)

(ilustrační foto - odznaky DP m Plzně do roku 1981, ČSAD n.p. bez bližšího časového určení - oboje ze sbírky autora článku, průkaz revizora ČD - informační materiály dopravce, průkaz revizora Autobusy Karlovy Vary a.s. - web dopravce)
zpět na seznam článků